Bảng giá thu máy cũ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, Macbook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1.

Bảng trợ giá lên đời tại 2TMobile

Dòng máy
Trợ giá khi lên đời
iPhone 12
500.000đ
Macbook Air|Pro
500.000đ
iPad
500.000đ
iPhone 11 Series
500.000đ
iPad Pro 2021
500.000đ
Apple Watch SE | Series 6
500.000đ
Apple Watch Series 3
500.000đ
Android
500.000đ